ICSE Result 2021-2022 

ICSE Result 2020-2021   
 
Name %
Neha Pillai 98.60%
Trijal Kaushal 98.60%
Suksha Gupta 98.40%
Arnav Parekar 98.20%
Priyanshu Gupta 98.20%
Siddhant Vishnu 98.20%
ICSE Result 2019-2020   
Name %
ANISHA JAIN 99.17%
ARCHISHA PANDA 99.00%
KAAVYA VITHANI 98.67%
RIJUL BAROT 98.67%
TANISH RAGHUTE 98.67%