ICSE Result 2022-2023   
 
Name % Best of 5 TOPPERS %
Purwa Chopde 99.00% 99.40%
Lakshmi Kausalya Reddy 98.83% 99.20%
Arnav Gund Bharvi Popat 98.50% 98.80%
ICSE Result 2021-2022    
 
Name % Best of 5 TOPPERS %
Juee Deshpande 98.17% 98.40%
Preenu Sengupta 98.60%
Divyajyoti Naskar 98.60%
Tejas Gadekar 98.00% 98.00%
Anvay Kurve 98.00%
Preena Sengupta 98.00% 97.83%
ICSE Result 2020-2021   
 
Name %
Neha Pillai 98.60%
Trijal Kaushal 98.60%
Suksha Gupta 98.40%
Arnav Parekar 98.20%
Priyanshu Gupta 98.20%
Siddhant Vishnu 98.20%